Vnitřní oznamovací systém - Whistleblowing

Whistleblowing je pojem, který označuje oznamování protiprávního jednání, ke kterému dochází v souvislosti s prací oznamovatelů. Vnitřní oznamovací systém slouží k boji proti korupci a dalšímu nežádoucímu jednání, které je v rozporu s veřejným zájmem.

Jaké povinnosti má oznamovatel?

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím měla mít vážný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé v době podání oznámení. Oznamovat tedy nelze skutečnosti, které jsou vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Oznamovatel by se neměl dopustit při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu. Zároveň by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se zakládá na věrohodných faktech a skutečnostech.

Oznamovatel by měl umět identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a zároveň si promyslet, jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může doložit. Kvalitní a doložitelné podklady mohou pozitivně ovlivnit způsob šetření oznámení.

Pověřenou osobou pro příjem a vyřizování podání je Alena Pytlíková (Whistleblowing zástupce).

 

Oznámení může podat fyzická osoba a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání:

 • které má znaky trestního činu u přestupku,
 • nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,
 • a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

 

Co se rozumí prací nebo jinou obdobnou činností:

 • zaměstnání,
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“),
 • správa svěřenského fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se směrnicí rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:

 • informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky,
 • informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
 • informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

 

Ochrana oznamovatele

V tomto systému je postup přijímání a řešení podnětů nastaven tak, aby nedošlo k odhalení identity oznamovatele. Pouze osoba zodpovědná za příjem a vyřizování podnětů má právo znát totožnost oznamovatele a obsah oznámení. Tato osoba je vázána mlčenlivostí a musí zachovat důvěrnost obsahu podnětu po celou dobu vyšetřování i po ukončení svého zaměstnání.

Pokud oznamovatel měl v době oznámení oprávněné důvody věřit, že informace o porušení jsou pravdivé (tj. nesmí oznámit vědomě nepravdivé informace), může se spolehnout na ochranu dle Směrnice (EU). Jako hlavní ochranné opatření platí zákaz jakýchkoli odvetných opatření vůči oznamovateli a dalším osobám (např. kolegům, spolupracovníkům oznamovatele, blízkým osobám oznamovatele, právnickým subjektům spojeným s oznamovatelem apod.).

 

Co lze považovat za odvetné opatření:

 • zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru,
 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • ostrakizace,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna rozvržení pracovní nebo služební doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.  

 

Postup příslušné osoby po podání oznámení

 • příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
 • příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,  
 • o výsledku prošetření a o navržených opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení.

 

Jaké jsou možnosti pro kontaktování?

 • Telefonicky: +420 603 328 447, +420 568 839 107 (z rozhovoru se pořizuje písemný záznam)
 • E-mailem: oznamovatel@altreva.cz
 • Osobně: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem