Firemní politika

Vedení firmy ALSICO se v rámci environmentální politiky zavazuje:

 • Plnit požadavky platných zákonů a nařízení k ochraně životního prostředí
 • Zajistit požadavek trvalého zlepšování a omezování negativních vlivů všech svých činností na životní prostředí při použití nejlepších dostupných a ekonomicky únosných technologií
 • Prostřednictvím internetových stránek společnosti poskytovat všem zájemcům, zaměstnancům společnosti, obyvatelstvu regionu a obchodním partnerům text environmentální politiky a informovat o její realizaci

Dále se zavazuje:

 • Zajišťovat prověřování environmentálních cílů  a cílových hodnot interními audity, pravidelným přezkoumáním systému vedením společnosti a obhajobami získaných certifikátů
 • Dobrou informovaností všech pracovníků a jejich motivací k dodržování pravidel šetrného chování k životnímu prostředí dosahovat stálého snižování negativních dopadů
 • Pro zlepšování pracovního prostředí přijímat opatření ke snižování prašnosti a hluku, které mají negativní vliv na zdraví pracovníků
 • Zavedením důsledného třídění snižovat výskyt nevyužitelných textilních odpadů a odpadů z obalových materiálů
 • Intenzívně jednat se stávajícími i novými dodavateli o možnosti nahrazení dosud dodávaných textilních a obalových materiálů materiály s minimální ekologickou zátěží, popř. materiály získanými recyklací.
 • Sledovat vývoj spotřeb energií a materiálů a prováděním preventivních opatření zajišťovat nepřímo ochranu životního prostředí
 • Zlepšovat nakládání s ropnými látkami s ohledem na bezpečnost při jejich použití
 • Minimalizovat negativní dopad případných havárií
 • Aktivně spolupracovat s příslušnými orgány státní správy a samosprávy  a zájmovými skupinami tak, aby byly respektovány zásady státní a regionální environmentální politiky


Certifikováno ...