VYSVĚTLENÍ OCHRANNÝCH NOREM

kategorie oop

I. kategorie  – osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, že uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany poskytované proti jednotlivým postupně účinkujícím minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána. EU přezkoušení typu se nevyžaduje. Výrobce sám provede posouzení shody, vystaví EU prohlášení o shodě.

II. kategorie , III. kategorie  – osobní ochranné prostředky složité konstrukce určené k ochraně proti smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví a kde návrh vychází z toho, že jejich bezprostřední účinky uživatel nemůže včas rozpoznat. Zajišťuje výrobce kontrolu vyráběných osobní ochranných prostředků u Oznámeného subjektu. Doklady o posouzení shody, které uchovává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, zahrnují soubor technické dokumentace, EU prohlášení o shodě a EU certifikát přezkoušení typu.

přehled CE norem

EN ISO 13688   –Obecné požadavky (původní norma EN 340)

Tato evropská norma specifikuje všeobecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem s ochrannými oděvy.  Norma EN 340 / EN ISO 13688 se uvádí pouze v souvislosti s další CE normou, samostatně se neuvádí. 

 

EN 1149-5 – Elektrostatické vlastnosti (antistatika)

Ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, používaný jako součást celkového uzemněného systému, aby nedocházelo k zápalným výbojům.
Oděv chrání nositele před nebezpečím výbuchu.

 

EN 61340-5-1 – Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy – Všeobecné požadavky (ESD)

Vztahuje se na výrobu, zpracování, sestavování, instalování, balení, opatření štítky, provádění servisu, zkoušení, kontrolování, přepravování nebo jinou manipulaci s elektrickými nebo elektronickými díly, sestavami a přístroji citlivými na poškození elektrostatickým výbojem větším než nebo shodným s výbojem 100 V modelu.
Nevztahuje se na ochranu člověka, ale na ochranu elektronických součástek, které mohou být elektrostatickým výbojem poškozeny. Na tuto normu se necertifikuje oděv.

 

EN ISO 11611 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

Tento typ ochranného oděvu je zamýšlen pro ochranu uživatele proti postřiku (malá množství roztaveného kovu), krátkodobému styku s plamenem, sálavému teplu z elektrického oblouku, a k zmenšení možnosti zasažení elektrickým proudem při krátkodobém náhodném kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím při elektrických napětích přibližně do 100 V stejnosměrného proudu za normálních podmínek svařování. Pot, znečištění nebo další kontaminující látky mohou ovlivnit úroveň ochrany poskytnuté proti krátkodobému náhodnému kontaktu s elektrickými vodiči pod napětím při těchto elektrických napětích.

Pro přiměřenou celkovou ochranu proti rizikům, kterým jsou svářeči pravděpodobně vystaveni, měly by být navíc nošeny osobní ochranné prostředky (OOP) k ochraně hlavy, rukou a nohou, které zajišťují jiné normy.

 

EN ISO 11612 – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni

Technické požadavky uvedené v této mezinárodní normě platí pro oděvy, které by mohly být určeny pro široký okruh použití, kde jsou potřebné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene, a kde uživatel může být vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozstříknutého roztaveného kovu.

Třídy:

A1 a/nebo A2 – Omezené šíření plamene
B – Konvekční teplo
C – Sálavé teplo
D – Postřik roztaveným hliníkem
E – Postřik roztaveným železem
F – Kontaktní teplo
W – Odolnost proti pronikání vody (nepovinné požadavky)

 

EN 13034 – Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím – Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6])

Minimální požadavky na provedení ochranných oděvů proti chemikáliím pro omezené použití a omezené opakované použití. Provedení ochranných oděvů proti chemikáliím pro omezené použití je určeno k použití v případě potenciální expozice lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo nízkému tlaku, nízkým objemům rozstřiku, kde není požadována naprostá kapalinová bariéra proti permeaci (propustnost na molekulární úrovni).

Typ 6 – kryje a chrání nejméně trup a končetiny, např. kombinézy v celku nebo dvoudílné oděvy, s kuklou nebo bez ní, s integrovanou vložkou nebo s kryty obuvi.

Typ PB [6] – částečná ochrana těla obdobného omezeného provedení, kryje a chrání jen určité části těla, např. kabáty, zástěry, rukávy, atd.

 

EN ISO 14116 – Ochrana proti teplu a ohni – Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

Funkční požadavky na vlastnosti materiálů, sestavy materiálů a ochranné oděvy určené pro omezené šíření plamene, za účelem snížení možnosti hoření oděvu a tím i snížení rizika způsobeného samotnými materiály. Pro oděv jsou také stanoveny dodatečné požadavky.

Ochranné oděvy jsou určené pro ochranu pracovníků proti náhodnému krátkému styku s malými zápalnými plameny v podmínkách bez významného tepelného rizika.

Index omezeného šíření plamene: 1, 2, 3

Značení: „Materiál vyhovuje indexům 0/0/0 ISO 14116“, jak je vhodné

 

EN ISO 20471  (původní norma EN 471) – Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití – Metody zkoušení a požadavky

Požadavky na oděv, který je schopný vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Tento oděv má způsobovat dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními světly dopravního prostředku za tmy.

Zahrnuje kvalitativní požadavky na barevné a retroreflexní materiály ochranného oděvu, jejich uspořádání a minimální plochu.

Minimální požadované plochy nápadného materiálu v m² (podkladový materiál, retroreflexní materiál, materiál s kombinovanými vlastnostmi):

Oděvy třídy 1, 2, 3

Minimální koeficient retroreflexe pro materiál s jedinou vlastností, třída 2 (platí pro reflexní pruhy).

Uvedené rozměry v m²

EN 510 – Požadavky na ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi

Tato norma stanoví vlastnosti ochranných oděvů minimalizujících riziko zachycení nebo vtažení pracovníka pohyblivými částmi, pokud osoba pracuje u nebo poblíž nebezpečných pohyblivých částí strojů nebo zařízení.

 

IEC 61482-1-2, IEC 61482-2 - Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

Tato norma stanovuje zkoušky, s kterými je možné posoudit materiály a ochranné oblečení založené na použití soustředěného a řízeného elektrického oblouku za laboratorních podmínek (box-zkouška). Zvolí se praktický postup týkající se zkušebního uspořádání, zkušebních podmínek a elektrických a konstrukčních parametrů. U zkoušek se použije metoda nízkého napětí. Zkoušky mohou být provedeny ve dvou zvolených třídách zkoušek, zvolených podle velikosti očekávaného zkratového proudu: Norma má využití v elektrotechnice a elektroenergetice při metodách prací pod napětím.

EN 343 – Ochrana proti dešti

 

EN 14058 – Oděvní součásti na ochranu proti chladnému počasí

 

EN ISO 14404 – Chrániče kolen pro práci v kleče